Skip to content

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»

Квітень 23, 2015 автор: admin

16 квітня 2015 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти».

Організаторами конференції виступили кафедра теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики на чолі з першим проректором НТУУ «КПІ», академіком НАН України, доктором технічних наук, професором Ю.І. Якименком, за підтримки Французького інституту в Україні при посольстві Франції в Україні та Ресурсного Центру для викладачів англійської мови при посольстві США в Україні.

Уже другий рік поспіль конференція об’єднує фахівців з проблем викладання іноземних мов професійної комунікації, лінгвістики і перекладознавства. У цьому році це науково-педагогічні працівники з 27 університетів України, а також науковці з Інституту східнослов’янської філології та Інституту Росії та Східної Європи Ягелонського університету (м. Краків, Польща), Гуманітарного факультету Краківського педагогічного університету імені Комісії Народної Освіти, Університету імені Сулеймана Демиреля (м. Алмати, Республіка Казахстан), викладачі курсу CELTA при Британській раді (м. Краків, Польща).

З вітальним словом до учасників конференції виступила співголова організаційного комітету, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, доцент І.С. Полюк, яка у своєму виступі відзначила потужний науковий склад учасників конференції, серед яких 13 професорів, докторів філологічних і педагогічних наук, кандидати наук, докторанти, аспіранти та магістранти, що забезпечило високий рівень наукової дискусії.

На пленарному засіданні виступи провідних науковців у галузі лінгвістики, педагогіки й методики викладання іноземних мов висвітлили фундаментальні питання сучасної лінгвістики, перекладознавства та інноваційних технологій викладання іноземних мов у контексті професійної комунікації, а також окреслили перспективні напрями подальших наукових розвідок.

Доктор педагогічних наук, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України, професор С.М. Амеліна у своїй доповіді представила огляд навчальних програм зі спеціальності "переклад", за якими навчаються студенти провідних вузів світу (Німеччини, Великобританії, США), а також окреслила особливості перекладу термінів, уживаних у текстах аграрної тематики.

Прамовним професіоналізмам у діалектах Славії був присвячений виступ І.М. Нечитайло, доктора філологічних  наук, професора кафедри російської та української мов Київського національного лінгвістичного університету. У своєму виступі науковець яскраво продемонструвала відмінності у словарниково-словотвірних характеристиках праслов’янських діалектизмів на позначення знарядь праці, обґрунтовуючи специфіку форм пізнання світу носіями прадавніх діалектів.

У доповіді О.М. Ільченко, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України «Science Communication: More than Meets the Eye», присвяченій висвітленню лінгвостилістичних особливостей сучасного англо-американського наукового дискурсу, співдоповідач канд. філол. наук О.І. Шаля ознайомила присутніх з новітніми тенденціями, що мають місце на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях наукового дискурсу, а також наголосила, що його вивчення є запорукою ефективного обміну науковою інформацією та всебічного розуміння сучасного інтелектуального середовища.

Глибокий і ґрунтовний аналіз мовленнєво-музичного твору, класифікації його структурних елементів та механізмів сугестивного впливу на слухача було зроблено в доповіді А.А. Калити, доктора філологічних наук, професора кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ», автора нової концепції енергетики мовлення.

Особливістю конференції цього року стало проведення на пленарному засіданні майстер-класу з метою демонстрації практичних досягнень науковців. Завданням майстер-класу, підготовленого авторами навчального посібника “Analytical Outlines” – кандидата педагогічних наук, доцента З.М. Корнєвою та аспіранткою кафедри ТППАМ Ю.В. Павловською, було розкрити специфіку індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем. У першій частині майстер-класу було обговорено теоретичні питання, пов’язані із індивідуалізацією навчального процесу, а саме передумови індивідуалізованого навчання, види та форми індивідуалізації. З.М. Корнєва ознайомила аудиторію з основними концепціями посібника “Analytical Outlines”, який призначено для навчання професійно орієнтованої англійської мови у парадигмі особистісно-орієнтованого навчання. У практичній частині майстер-класу Ю.В. Павловська представила зразки завдань із посібника, які наочно продемонстрували його переваги в безпосередній навчальній діяльності студентів. У жвавій формі учасники конференції мали можливість виконати вправи, спрямовані на різні навчальні стилі і рівні знань студентів, оцінити запропоновані колективні форми роботи, рольову гру тощо.

Учасники конференції мали можливість ознайомитися з експозицією методичної літератури за тематикою конференції, підготовленою співробітниками наукової бібліотеки ім. проф. Г.І.Денисенка (куратор виставки: М.О.Мірошніченко), а також, з виставкою новинок фахової літератури та підручників з англійської і французької мов офіційних дистриб'юторів іноземної літератури в Україні, компаній «Лінгвіст» та «Dinternal-books».

Іншим напрямом упровадження сучасних форм наукової дискусії стало проведення стендових доповідей, які дозволили авторам стендів схематично відобразити в графічній чи вербальній формах основні здобутки своїх наукових пошуків. Стендові доповіді представляли докторант Л.І. Тараненко та аспіранти В. Марченко, М. Колісник і О. Сокирська, а учасники конференції мали можливість  в невимушеній формі під час перерви ознайомитися зі змістом репрезентованих на стендах проектів та обговорити безпосередньо з авторами питання, що їх зацікавили.

Робота конференції продовжилася на чотирьох секціях:

1. Актуальні проблеми дискурсології та міжкультурної комунікації.

2. Функціонування мовних одиниць у професійних дискурсах.

3. Проблеми перекладу в контексті професійної комунікації.

4. Інноваційні технології навчання іноземної мови для професійних цілей.

Під час секційних засідань обговорювалося широке коло питань, присвячених, зокрема, обґрунтуванню робочої класифікації лінгвістичних ознак англійських фольклорних текстів малої форми (Л.І. Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, докторант НТУУ "КПІ"), засобам актуалізації у мові слоту Місце фреймової моделі концепту ТЕРОРИЗМ (А.Б. Семенчук, кандадат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет), проблемам навчання письмового перекладу (В.Д. Ігнатенко, Білоцерківський національний аграрний університет), ролі анімаційної діяльності у навчанні іноземних мов, на базі роботи сектору міжнародного солідаритету у Франції (Л.В. Школяр, аспірант НТУУ КПІ) та інші.

За підсумками проведеної конференції було винесено резолюцію, основні положення якої включають:

·                   відзначаючи високий рівень підготовки й проведення наукової конференції, якісний і кількісний склад її учасників, убачається доцільним щорічно проводити конференцію «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»;

·                   упроваджувати різні форми співробітництва вітчизняних та закордонних фахівців з метою підвищення значущості дослідницької діяльності: міжнародних конференцій, он-лайн і заочних конференцій, дистанційних інтернет-проектів, на яких викладачі і дослідники різних університетів і вищих навчальних закладів України та інших країн світу мали б нагоду обговорювати міждисциплінарні проблеми викладання іноземних мов професійної комунікації, лінгвістики і перекладознавства;

·                   ураховуючи те, що тематика представлених доповідей  вирізняється широким діапазоном охоплення питань сучасних гуманітарних досліджень, пов’язаних з лінгвокультурним, когнітивно-дискурсивним, перекладознавчим і методичним аспектами, високим методологічним рівнем виконуваних досліджень та глибиною отриманих теоретичних і практичних висновків, підняти питання про створення редакційної колегії з підготовки доповідей учасників конференції до друку в колективній монографії.

О.М.Пархоменко

координатор конференції,

канд. філол. наук, доцент кафедри

теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ»

 

15.04.2021
Новина
Олімпіада з англійської мови та математики
Щиро вітаємо переможців Відкритих університетських студентських олімпіад з англійської мови!   Олімпіада з англійської мови та математики відбулася 1-2 квітня 2021 у дистанційному форматі (платформа Moodle).  
9.04.2021
Новина
Студентська олімпіада з англійської мови та комп'ютерних наук
Запрошуємо взяти участь у Відкритій університетській студентській олімпіаді з англійської мови та комп'ютерних наук    Мета олімпіади – надання молоді технічного профілю можливості продемонструвати ерудицію у площині гуманітарної та точної сфери знань. 
16.03.2021
Новина
Максимальні обсяги державного замовлення у 2021 році для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського
Міністерством освіти і науки України погоджено максимальні обсяги державного замовлення для вступу на навчання до КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 Право.
AdaptiveThemes