Skip to content

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

Сімкова Ірина Олегівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Освіта:

- у 2001 році закінчила НТУУ «КПІ», факультет лінгвістики;

- у 2007 році закінчила НТУУ «КПІ» , факультет права;

- з 2007-2010 навчалася в аспірантурі ФЛ НТУУ "КПІ".

КАР’ЄРА:

- з 2001 по 2005 працювала перекладачем в Міжнародній корпорації "Слов'янський базар".

- з 2005 по 2006 працювала помічником директора в агентстві з авторських і суміжних прав "Оберіг".

- з 2006 року по теперішній час працює на факультеті лінгвістики Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

- з 2010 по 2012 року виконувала обов’язки заступника декана з наукової роботи факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

- з 2012 року завідувач кафедри англійської мови гуманітарного спрямування факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

 

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК:

 

- в 2009 року брала участь в роботі Британської Ради в Україні (British Council Ukraine) під час проведення заходу "75 Years of Cultural Relations".
- 14 грудня 2010 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Тема дисертації «Методика навчання англомовної професійно орієнтовної дискусії студентів інженерних спеціальностей» (13.00.02).

- у 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри англійської мов гуманітарного спрямування.

- у 2016 році склала тест APTIS British Council Ukraine (отримала РВМ С1).

- з 2016 року активно працювала в проекті Британської Ради в Україні "Англійська для університетів" ("English for Universities").

- 01-08 липня 2016 року пройшла тренінг Британської Ради в Україні "ESP for newly qualified".
- 16-18 лютого 2017 року участь у симпозіумі Британської Ради в Україні для викладачів кафедр іноземної мови професійного спрямування (ESP: PLANNING FOR SUCCESS).

- 13-19 липня 2017 року участь у тренінгу Британської Ради в Україні "CiVELT 2: Language of ESP".

- 28 вересня 2017 року участь у заході присвяченому презентації публікації "Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови".02- 03 листопада 2017 року участь в форумі "New Generation Education: Informed Teaching, Enhanced Learning".
- 07-08 грудня 2017 року участь у симпозіумі завідувачів кафедр "The English Language Dimension of the University Internationalization”.
- 01-06 березня 2018 року участь у тренінгу Британської Ради в Україні "CiVELT 3: ESP course and materials; ESP teacher CPD".
- 25 жовтня 2018 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Тема дисертації «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу» (13.00.04).
- 10 листопада 2018 року участь у 2му форумі фахівців англійської мови "Partners in Learning, Partners in Teaching".
- 22-24 листопада 2018 року брала участь в симпозіумі Британської Ради в Україні (Symposium on excellence in Internationalisation and ESP in Higher Education).
- 19-20 квітня 2019 року брала участь у конференції 24th annual IATEFL-Ukraine.
- 07 травня 2019 брала участь у засіданні робочої групи МОН з визначення концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти.
- 28-30 квітня 2019 року брала участь у проекті "Developing Policy on English in Higher Education".
- 06-12 жовтня 2019 року в рамках співпраці з ІМАНС проходження стажування у Західно-фінському коледжі (м. Гуйттінен, Фінляднія).
- 08-09 листопада 2019 року участь у 3му форумі фахівців англійської мови (3rd Forum for ELT Professionals: Reforming Higher Education in Ukraine).
- 12-13 березня 2020 року участь у семінарі-практикумі з розробки інструментів та рекомендацій втілення «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти».

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-18-19 листопада 2010 року брала участь в організації та проведенні IX Всеукраїнської науково-практичної конференції НТУУ «КПІ» «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні».
-25-26 лютого 2011 року року брала участь в організації VI міжнародної науково-практичної конференції ФЛ «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов».
-22 листопада 2011 року брала участь в організації І Міжнародної науково-практичної конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ».
-з 2013 року є головою організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна освіта: методологія, теорія, практика".
-з 2013 року є співголовою організаційного комітету міжнародної студентської конференції для студентів 1-2 курсів " Ukrainian and Foreign Science: Yesterday, Today, Tomorrow" та членом організаційного комітету Всеукраїнської олімпіади для студентів немовних спеціальностей та студентської інтернет-олімпіади "Англійська мова, комп’ютерні науки".
-з 2016 року проводить семінари та майстер-класи ("Developing materials and courses: approaches and techniques", "USP and Teacher’s Portfolio", "Roles and responsibilities for students and teachers in a learner-centered environment", "The language of ESP: Vocabulary" тощо).
-з 2015 року є заступником голови комісії з визначення рівня володіння іноземною мовою в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ (з доповіддю)
2007
Грищенко, Я. С., Сімкова, І. О. (2007). Критерії оцінювання та контролю рівня сформованості комунікативної компетенції з іноземної мови у студентів вищих навчальних закладів немовних факультетів. Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, К. С. 126–128.
Сімкова, І. О. (2007). Формат навчання іноземної мови студентів інженерних спеціальностей. Матеріали І Українсько-Польського академічного форуму [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.upc.kpi.ua/documents/section4/13.pdf
2008
Сімкова, І. О. (2008). Постійні та змінні характеристики навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації», Тернопіль : Економічна думка. С. 590–593.

2009
Сімкова, І. О. (2009). Етапи навчання діалогічного мовлення студентів політехнічних ВНЗ. Матеріали міжуніверситетської науково-практичної конференції «Особливості викладання іноземних мов у вищій технічній школі», К. : НТУУ «КПІ». С. 98–101.
Сімкова, І. О. (2009). Принципи і вимоги до відбору мовного матеріалу для навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», К. : «Політехніка». С. 190–193.
Сімкова, І. О. (2009). Професійна компетенція викладача англійської мови професійного спрямування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», [Ч. 2]. Ялта. С. 128–131.
Сімкова, І. О. (2009). Методичні рекомендації щодо організації навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», Тернопіль : ТНЕУ. С. 317–318.
2010
Сімкова, І. О. (2010). Визначення критеріїв оцінки рівня володіння професійно орієнтованим діалогічним мовленням студентів інженерних спеціальностей. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», К. : «Політехніка». С. 181–183.
2011
Сімкова, І.О. (2011). Роль іншомовної соціокультурної компетенції у навчанні англомовної п професійної дискусії студентів технічних спеціальностей. Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Формування іншомовної соціокультурної компетенції у студентів ВНЗ», К.: НТУУ«КПІ».
Сімкова, І.О. (2011). Використання засобів синхронної комунікації у навчанні англомовної дискусії студентів інженерних спеціальностей. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі», Луганськ.
2012
Сімкова, І.О. (2012). Особливості навчання англомовного професійно - орієнтованого спілкування студентів технічних спеціальностей. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». Дніпропетровськ.
Сімкова, І.О. (2012). Сучасні вимоги до підготовки майбутніх філологів. Проблеми державного будівництва в Україні: збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах», Київський міжнародний університет. К.: КиМУ. Т2. Вип. 21. С. 186-188
2013
Сімкова, І.О. (2013). Визначення цілей навчання перекладу майбутніх філологів. Традиції та новації сучасної освіти в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Сімферополь: ДІАЙПІ. С. 28-30.
Сімкова, І.О. (2013). Вимоги до фахової компетенції майбутніх перекладачів: європейський стандарт. Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. Часть 1 / отв. ред. В.М. Ефримова – Симферополь: ДИАЙПИ. С.- 273-276.
Simkova, I. (2013). Peculiarities of technical translation teaching for future philologists. ІХ Международная научная прктична конференцыя «Бъдещите изследования – 2013», София. Т. 12. Педагогически науки. С. 32-34.
Simkova, I. (2013). The information technology competence forming of future philologists. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НТУУ «КПІ». С. 147-150.
Сімкова, І.О. (2013). Формування компетентності у майбутніх перекладачів. Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: інтерактивні технології навчання: матеріали VI Міжнар. наук.- практ. конф. . К.: НТУУ « КПІ». С. 96-98.
Simkova, I. (2013). The aspects of translation competence forming of future philologists. Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу». Вінниця: Нова Книга. С. 141-143.
Сімкова, І.О. (2013). Аналіз традиційних підходів до навчання перекладу. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. . К.: НТУУ «КПІ». С. 173-175.
Сімкова, І.О. (2013). Основні складові інформаційно-технологічні компетенції майбутніх філологів /І.О. Сімкова // VIII Міжнародна науково-практична конференція «інформаційні в наукових дослідженнях і навчальному процесі». Луганськ. С. 134-137.
Simkova, I. (2013).Difficulties faced by interpreters during sight translation. Міжнародна наукова конференція, Іншомовна освіта у вищих технічній школі: методи, підходи, технології. Київ. С 81-83.
Сімкова, І.О. (2013). Роль професійних функцій в структурі компетентності майбутніх філологів. Materially IX mezinarodni vedecko - prakticka conference «Veda a vznik – 2012/2013». – Dil 20. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – С. 86-88.
Simkova, I. (2013). How to train competitive philologists. Materially Х Miadzynarodowej naukowi-praktycznej konferecji «Naukowa mysl informacyjnej powieki – 2013» Volume 12/ Pedagogiczne nauk.: Przemysl. Nauka I studia. – С. 14-17.
2014
Simkova, I. (2014). Benefits of existing theories in future philologists training . Х Международная научная практична конференция «Бъдещите изследования – 2014», Т. 21. Педегогически науки. С. 95-97.
Simkova, I. (2014) Information theory in sight interpretation teaching / І.О. Сімкова // X Mezinarodni vedecko - prakticka conference «Veda a vznik – 2013/2014», Praha, 27 prosincu 2013 – 05 ledna 2014 roku, S. 40-42.
Сімкова, І.О. (2014). Послідовність навчання різних видів усного перекладу філологів-бакалаврів. Х Miadzynarodowej naukowi-praktycznej konferecji «Naukowa przestrzen Europy – 2014», Przemysl, 07-15 kwietnia 2014 roku – Voiume 16, Pedagogiczcne nauki, S. 54-57
Simkova, I. (2014). The role of socio-cultural competence in sight interpretation teaching. Materially Х Miadzynarodowej naukowi-praktycznej konferecji. Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2014. Przemysl, 07-15 kwietnia 2014 roku – Volume 9, Pedagogiczne nauki, S. 30-33.
Simkova, I. (2014). General and specific theories of translation teaching. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. К.: НТУУ «КПІ». С. 132-135.
Simkova, I. (2014). General trends in effective translation and interpreting training. Формула компетентності перекладача. Матеріали V Міжнародної конференції. Київ, С. 247-249.
Сімкова, І.О. (2014). Проблеми професійного становлення майбутніх перекладачів. Міжнародна науково-практична конференція « Сучасна освіта: методологія, теорія, практика». Київ, С. 120 – 122.
Сімкова, І.О. (2014). Особливості вибору предметного змісту для навчання усного перекладу з аркуша у науково- технічній сфері . IV Міжнародна науково-методична конференція « Іншомовна освіта: у вищій технічній школі: методи, підходи, технології», К.: ЦУЛ. С. 109-111. Simkova, I. (2014). The fields of sight translation usage. Міжнародна науково-практична конференція «Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії», Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. Р. 58-59.
Сімкова, І.О. (2014). Навчання усного перекладу з аркуша як засобу міжкультурної комунікації у науково-технічній сфері. Всеукраїнська науково-практична конференція « Нові концепції викладання іноземної мови у світлі сучасних вимог», Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. С. 105-106.
2015
Simkova, I. (2015). The role foreign standards in sight translation training .Materials of the XI International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», - 2014/2015. – Volume 11. – Dec. 30, 2014 – Jan. 7, 2015. Pedagogical sciences. Sheffield, Science and education LTD – P. 14-17.
Simkova, I. (2015). The requirements for sight translation training. Materially Х Miadzynarodowej naukowi-praktycznej konferecji. «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2015». Volume 6. 7-15 stycznia 2015. - Pedagogiczne nauki.:Prezemysl. Nauka I studia – P. 6-8
Сімкова, І.О. (2015). Особливості формування перекладацької компетентності . Матеріали за 11-а международная научна практична конференція, «Бъдещите изследования», - 2015. Том 6. 17-25 февруари 2015, Физическая культура и спорт. Педагогические науки. София. С. 27-29
Simkova, I. (2015) The psycholinguistic nature of sight translation training. Materials of XI Mezinarodni vedecko-practicka conference «Moderni vymozenosti vedy – 2015». Dil 6. Pedagogika – 27.01.2015 – 05.02.2015 – Praha: Publishing Hous «Education and Science» s.r.o. P. 16-19.
Simkova, I. (2015). Skills developed during sight translation traning . Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції « Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», К.: ТОВ «ЦУЛ». С. 92-94.
Сімкова, І.О. (2015). Інноваційний підхід до формування фахової компетентності у майбутніх перекладачів. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний вимір змін». Том. 1. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015р. С. 43-45.
Сімкова, І.О. (2015). Навчання перекладу як особливого виду мовленнєвої діяльності . Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції « Сучасна освіта: методологія, теорія, практика». К.: НТТУ «КПІ». С. 135-136.
Сімкова, І.О. (2015). Роль зарубіжних стандартів у методиці навчання перекладу. Матеріали міжнародної науково- практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур», К.: КНЛУ. С. 638-639.
Сімкова, І.О. (2015). Особливості науково-технічних текстів. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології», С. 126-127
2016
Сімкова, І.О. (2016). Різновиди вправ для навчання усного перекладу з аркуша. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика», С. 99-100
Сімкова, І.О. (2016).Особливості перекладу термінів у науково-технічних текстах. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», С. 104-106
Сімкова, І.О. (2016). Принципи відбору текстів для навчання науково-технічного перекладу. Матеріали за ХІІ Международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременная наука – 2016», С. 36-38

2017
Сімкова, І.О. (2017). Основні положення гіпотизи для проведення методичного експерименту в навчанні УПА / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», С. 153-155
Сімкова, І.О. (2017). Новітні вимоги до підготовки майбутніх перекладачів. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми іноземної філології та освітній соціокультурний процес», Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. С. 209-211
Сімкова, І.О. (2017). Сучасні підходи до навчання усного двостороннього перекладу з аркуша. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи», К. С. 71-73
2018
Сімкова, І.О. (2018). Дослідження проблем навчання усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспект», К.: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 220-221.
Сімкова, І.О. (2018).Сучасний підходи до підготовки майбутніх перекладачів. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Modern Trends And Innovations in foreign Language Teaching» . К.: НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 152-153
Сімкова, І.О. (2018).Особливості перекладу термінів і кліше в науково-технічних текстах. Збірник наукових праць « Фахових та художніх переклад: теорія, методологія / за ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка.К.: Аграр Медіа Груп. С. 88-89
2019
Сімкова, І. (2019). Застосування когнітивних і метакогнітивних стратегій у процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. Акутальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: Науковий журнал, Вип. 2 (18). Стр. 224-231
Сімкова, І.О. (2019). Pозвиток емоційного інтелекту під час іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки. Збірник матеріалів І міжвузівської науково-методичної конференції «Акуальні проблеми іншомовної підготовки фахівців у сфері національної безпеки». с 76. Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка.
Simkova, I. (2019). Innovative approaches for teaching of the spoken interaction for specific purposes. Annual Conference on Current foreign languages teaching issues in higher education. C. 116-117. Kyiv, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

НАУКОВІ СТАТТІ
2006
Коломієць, С. С. Сімкова, І.О. (2006). Модульна структура організації курсу англійської мови для професійного спілкування як інструмент наближення стандартів магістерської підготовки у вищій технічній школі до завдань Болонського процесу. Вісник НТУУ “КПІ”. № 3(18) / 2006. С. 171–174.
2008
Сімкова, І. О. (2008). Кейсовий метод та рольові ігри як засіб активізації професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів технічних спеціальностей. Збірник наукових робіт міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. Ч. ІІІ. С. 226–234.
Сімкова, І. О. (2008). Навчання професійно орієнтованого діалогу-дискусії студентів інженерних спеціальностей на основному етапі. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі». Донецьк : ДонНУ, . Вип. 10. С. 228–234.
Сімкова, І. О. (2008). Методика навчання професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів інженерних спеціальностей. Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика». К. : Видавництво «ЕКМО». Вип. 4. С. 320–330.
2009
Сімкова, І. О. (2009). Комплекс вправ для формування професійно орієнтованої мовленнєвої компетенції в діалогічному мовленні у студентів інженерних спеціальностей .Науково-методичний журнал «Іноземні мови». [Вип. 3]. К. : «Ленвіт». С. 23–27.
2010
Сімкова, І. О. (2010). Методичні рекомендації щодо організації навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії майбутніх фахівців у галузі енергозбереження та енергоменеджменту Ч. 2. Проблеми сучасної педагогічної освіти.Ялта : РВВ КГУ. Вип. 24. С. 160 -167.
Сімкова, І. О. (2010). Експериментальна перевірка методики навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії майбутніх фахівців у галузі енергозбереження та енергоменеджменту. Журнал «Освіта Донбасу». Вип. 4 (141). Луганськ : ТОВ «Лугань-Поліграф». С. 45 – 54.
2011
Сімкова, І.О. (2011). Лінгвістичні особливості професійно-орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. Наукове видання «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучаному етапі. Між предметні зв’язки». Харків: ХНУ ім.. Краазіна В.Н. Вип. 18
Сімкова, І.О. (2011). Модель організації навчання англомовної професійно-орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. Вісник Луганського національного ун-ту ім.. Тараса Шевченка. Луганськ. Ч 2. № 21 (232) ЛИСТОПАД
Сімкова, І.О.(2011). Особливості навчання професійно-орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей. Журнал Наукові записи. Серія «Психолого-педагогічні науки». Ніжин. № 9.
2012
Сімкова, І.О. (2012). Сучасні підходи до підготовки майбутніх перекладачів до англомовного науково-технічного перекладу. Наукові записи. Серія « Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». Вип. 30 – 2012. С. 285-288.
2013
Сімкова, І.О. (2013). Відбір і організація матеріалу для навчання усного перекладу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / голов. Ред. А.А. Сбруєв. Суми: вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. № 8(34). С. 270-279.
Сімкова, І.О. (2013). Теоретичні передумови методики навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів. Проблема сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 41. Ч. 3. С. 201-207.
Сімкова, І.О. (2013). Методичні основи навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів. Проблема сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей: Ялта: РВВ КГУ. Вип. 39.Ч. 4. С. 209-214.
Сімкова, І.О. (2013). Цілі і зміст навчання усного перекладу з аркуша майбутніх філологів . Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 21 (280). С. 129-134.
Сімкова, І.О. (2013). Навчання усного перекладу майбутніх філологів з позицій міждисциплінарного підходу. Вісник Національного технічного університету України « Київський політехнічний інститут». Серія: Філологія. Педагогіка: Зб. н. праць. Київ. № 2. С. 83-90.
Сімкова, І.О. (2013). Особливості формування фахової компетенції в майбутніх перекладачів . Наука і освіта. Психологія і педагогіка. № 3/ СХІІІ, травень, 2013. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. «Традиції та новації сучасної освіти в України» С. 165-168.
2014
Сімкова, І.О. (2014). Сучасний стан навчання майбутніх бакалаврів – філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері. Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць/ За редакцією доктора пед. наук, професора З.П. Бакум. Вип. 42. С. 61-71.
2015
Сімкова, І.О. (2015). Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері. Науковий журнал « Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». Вип. № 4(48). С. 364-370
Сімкова, І.О. (2015). Загальні передумови методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері . Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, Серія: педагогіка і психологія. Вип. 1 (9). С. 269-274
Сімкова, І.О. (2015). Психолінгвістичні та психологічні основи розробки методики навчання усного перекладу з аркуша. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Серія « Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». Вип. 82, Педагогічні науки. С. 40-46
Сімкова, І.О. (2015). Аналіз наявної методики навчання усного перекладу з аркуша у ВНЗ України та її відповідність міжнародними стандартам. Вісник Національного авіаційного університету. Серія педагогіка. Психологія зб. наук. пр.. К.: НАУ. Вип. 2 (7). С. 107-111.
Сімкова, І.О. (2015). Методика навчання абзацно-фразового перекладу та усного перекладу з аркуша. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. Вип. 24. С. 79-88
2016
Сімкова, І.О. (2016). Професійні стандарти у галузі перекладу і освітні вимоги до його навчання. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. Вип. 1 (8). С. 115-119
Сімкова, І.О. (2016). Реалізація методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері. Педегогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Вип 30-С. 32-37
Сімкова, І.О. (2016). Особливості організації навчання усного перекладу з аркуша у науково-технічній сфері на рівні бакалавра. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Дод. 1 до Вип. 97, Том ІІІ (71): Тематичний випуск « Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис. С. 252-260
2017
Сімкова, І.О. (2017). Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу у науково-технічній сфері на рівні бакалавра / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Вип. 37-1, Том V (73): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис. С. 254-262
Сімкова, І.О. (2017). Professional standards in interpreting sphere and educational requirements to future interpreters training. Збірник наукових праць «Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна». Вип. 31: «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки».. Х. С. 75-83
Сімкова, І.О. (2017). Діагностика рівня фахової компетентності майбутніх бакалаврів-філологів в усному перекладі з аркуш. Науковий журнал Вісник «Черкаського університету імені БогданаХмельницького». Вип. №10.2017, серія «Педагогічні науки». Черкаси. С. 113-116
Сімкова, І.О. (2017). Особливості організації навчання усного двостороннього перекладу з аркуша майбутніх перекладачів. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців лінгвістичних спеціальностей. Наукові записки « Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка». Серія: Педвгогіка. Тернопіль. № 4. С. 111-119
Simkova, I. (2017). Aspects of Sight Translation Training in Scientific and Technical Fields. Maltesas multi-Disciplinary Research journal MIRJO. S. 78-88
2018
Simkova, I. (2018). The effect of transdisciplinary approach on the training of translators and interprters. World science № 4(32) 2018. С. 16-19
Simkova, I. (2018). The criteria for professional translators competence assessment, рр.-3-7. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, # 6 (10); DOI - https://dx.doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30082018/6103
2019
Simkova, I. (2019). Transdisciplinary Approach to Sight Translation Training: Experimental Research. MALTESAS Multi-disciplinary Research Journal (MIRJO). Vol.4, Issue 1, pp.48-60.
Simkova I., Saienko N. (2019). The impact of Transdisciplinarity on sight translation training in scientific and technical domains. Advanced Education, Special Issue 11, 2019 ; рр. 46-54. DOI - https://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.164697; (Web of Science)
Сімкова, І.О. (2019). Застосування когнітивних і метакогнітивних стратегій у процесі формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. Акутальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: Науковий журнал. Вип. 2 (18). Чернівці: ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2019. С. 224-231
Сімкова, І.О. (2019).Роль усвідомлення перспектив професійної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів . Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. LXXXVIII. Херсонський державний університет, 2019. С. 131 – 137, doi 10.32999/KSU 2413-1865
Сімкова, І.О. (2019). Роль автентичних навчально-інформаційних ресурсів у процесі професійної підготовки.Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Вип. 4(88), 2019, с. 116-127
2020
Simkova, I. & Tuliakova, K. (2020). The implementation of spoken interaction methods as efficient tools to improve 21st century skills in English for specific purposes training in Higher schools of Ukraine. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/ Vol 7, No 2

МОНОГРАФІЇ
Сімкова, І.О. (2014). Current trends in methods of translation teaching of future philologists .Transformation of approaches to education in Russia and CIS states. – 2014, Vol. 4, Stuttgart: ORT Publishing. 84 p. S. 49-59.
Сімкова, І.О. (2013). Теорія і практика формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей Колективна монографія. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013. 383 с.
Сімкова І. О. (2018). Формування в майбутніх перекладачів професійної компетентності в усному двосторонньому науково-технічному перекладі: монографія. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 260 с.

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
Саєнко, Н.С., Сімкова, І.О. (2010). Навчання англомовного спілкування студентів інженерних спеціальностей на основі кейсового методику (геотехнології і енергетичний менеджмент) // Навчальний посібник. К. : НТУУ «КПІ», 2010, Гриф надано МОН України, Лист № 1/11-5550 від 23.06.2010р. 112 с.
Сімкова, І.О. (2010). Англійська мова: Додаткові методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030101 «Соціологія» заочної форми навчання // Затверджено метод. радою НТУУ «КПІ», протокол №9 від 20.05.10 Свідоцтво НМУ№ Е9/10 -330. 38 с.
Іванченко, Л.М., Сімкова, І.О. (2011). Англійська мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять. Реферування та анотування для студентів ІІІ курсу ТЕФ спеціальностей автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології і комп’ютерні науки. Затверджено метод. радою НТУУ «КПІ», протокол № 8 від 19.05.2011. 52 с.
Сімкова, І.О., Неїжко С.І. (2011). Англійська мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів IІІ курсу ФСП напрямів підготовки 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» і 7.040202 «Соціальна робота» // Затверджено Вченою радою факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», Протокол № 4 від 28.11.2011р.
Сімкова, І.О., Мальцева, І.В., Мормуль, О.О. (2014). Англійська мова для науковців [Електронний ресурс] : Навчальний посібник для студентів ОКР «магістр» гуманітарних спеціальностей (8.18010018 «Адміністративний менеджмент», 8.03010101 «Соціологія»). К.: НТУУ «КПІ». 266 с.

 

1.12.2020
Новина
У КПІ призначили антикорупціонера
Відтепер уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції є Яна Цимбаленко — доцент кафедри теорії та практики управління.
26.11.2020
Новина
УВАГА! Наближається календарний контроль!
Календарний контроль виставляється за результатами, отриманими під час поточного навчання: студенти отримують певні види завдань, виконують їх і отримують бали, які додаються до вже наявних, згідно РСО . Результати календарного контролю заносяться екзаменатором у модуль «Календарний контроль» Електронного кампусу.
17.11.2020
Новина
Поздравляю с Днём Студента!
Ученики - это не только молодежь, которая ищет знания, но и люди, которые во всем мире стали символом свободы, борьбы, непобедимости.
AdaptiveThemes