Skip to content

Основні методи викладання

Основні методи викладання і навчання, що використовуються, і способи оцінювання  знань, умінь і навичок студентів.

       Навчальний     процес   на  факультеті    здійснюється    у  таких  організаційних    формах:

навчальні   заняття   (лекції   та   практичні   заняття), самостійна   робота   студентів, виконання індивідуальних  завдань,    перекладацька,   педагогічна  та  переддипломна  практики,       науково- дослідна  робота,   контрольні  заходи.  Основними  видами  навчальних  занять,  що  входять  до складу модулів є лекції, практичні, індивідуальні заняття, консультації.

       Лекційні та практичні заняття з дисциплін проводяться в контексті системного підходу до  формування     фахової   компетенції    філологів   та  перекладачів.   Навчання    здійснюється відповідно  до  загальнометодичних  та  загальнодидактичних  принципів.  Застосування  методів навчання визначається специфікою кожної з дисциплін навчального плану.

       Заняття з мови проводяться за комунікативною методикою, спрямованою на формування й  подальший  розвиток комунікативних  вмінь  та навичок  студентів, активізацію  словникового запасу,  розвиток    вмінь   та  навичок    письмової    та  усної   міжкультурної    комунікації    з представниками   іншомовних   соціумів.      На   заняттях   з   практики   перекладу   основна   увага приділяється  формуванню  й  подальшому  розвитку  вмінь  та  навичок  письмового  та  усного перекладів  текстів  різних  спеціальних  підмов.  На  практичних  заняттях  з  різних  дисциплін широко  використовується  також  кейс-метод  та  метод  проектів,        що  сприяють  розвитку   у студентів   вмінь   та  навичок   командної    роботи,   зокрема,   цілепокладання,    орагнізацї   та планування  робочого процесу в процесі виконання завдань.

       Інтегральність навчання виявляється, зокрема, у реалізації принципу взаємопов’язаного навчання  різних  видів  мовленнєвої  діяльності  на  заняттях  з  мови,  безпосереднього  зв’язку процесу навчання перекладу з іншими гуманітарними та технічними дисциплінами з огляду на специфіку  підготовки  перекладачів  у  технічному  ВНЗ,  інтеграції  сучасних  інформаційних  та мультимедійних технологій до навчального процесу.

       Індивідуальні  завдання   (реферати,  курсові  та  дипломні  роботи, магістерські,  дисертації тощо) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

       Самостійна    робота    студента    (СРС)  є  основним    засобом   оволодіння    навчальним матеріалом  у  час, вільний  від  обов'язкових навчальних занять. СРС  забезпечується  системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни і представлених  у  бібліотеках  кожної  випускової  кафедри: підручники, навчальні  та  методичні посібники, методичні вказівки, конспекти лекцій, практикуми, фахова та наукова монографічна та  періодична  література  тощо.    Крім   цього  ресурсами   Центру   інформаційних  технологій навчання    іноземних   мов   було   створено   електронну       бібліотеку,   доступну   студентам   та викладачам ФЛ. Фонд електронної бібліотеки постійно поновлюється новими ресурсами.

      На ФЛ застосовується рейтингова система оцінювання (РСО), яка базується на розподілі аудиторного     часу   на   певні   види    навчальної    діяльності,   поопераційному       контролі    та накопичуванні  балів  за  навчальну  діяльність  кожного  студента  протягом  вивчення  певної дисципліни (кредитного модуля).

      Положення  про  РСО        є  додатком  до  робочих  навчальних  програм  дисциплін  кафедр  і визначається   специфікою   розподілу   аудиторного   часу   на   певні   види   навчальних   занять, заплановані у робочих навчальних планах, модульні контрольні роботи , індивідуальні завдання тощо. Система контрольних заходів з кожного кредитного модуля є чітко визначеною, так само як і максимальні бали з кожного контрольного заходу.

      Протягом  року  здійснюється  поточний  контроль  у  формі  самостійних  робіт,             формою рубіжного  контролю  є  модульні/домашні  контрольні  роботи.  Семестрова  атестація  студентів проводиться  в  усній  та  письмовій  формі        (іспити  та  заліки). Умовою  атестації  є  значення поточного  рейтингу  студента  на  завершальному  етапі  підготовки.  За  ОКР   «Бакалавр»,  це   – успішне  завершення  перекладацької  практики, захист   2  курсових  робіт   (на   3  та   4  курсах),  за ОКР «Спеціаліст» – успішне завершення педагогічної та перекладацької практики, підготовка дипломної   роботи,     захист   дипломної   роботи,    за   ОКР    «Магістр»    - успішне   завершення переддипломної  та  педагогічної  практики,        науково-дослідної  роботи,      захист  магістерської дисертації.

27.12.2018
Новина
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
  Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
10.12.2018
Новина
День відкритих дверей!
Шановні абітурієнти! Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься 15.12.2018 за такою програмою:
31.10.2018
Новина
День відкритих дверей
Шановні абітурієнти! Факультет лінгвістики запрошує Вас на День відкритих дверей, який проводитиметься завтра, 1.11.2018, в форматі загальноуніверситетського заходу «Осінні канікули в КПІ». Представник нашого факультету чекатиме на Вас о 10.30 в музеї КПІ імені Ігоря Сікорського.
AdaptiveThemes