Skip to content

Наукова робота

Напрями наукової роботи

Наукова діяльність факультету є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, доцентів, професорів спрямованої на вивчення актуальних проблем лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Серед основних напрямків наукової роботи є такі:

  • дослідження теоретичних концепцій перекладознавства, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів мовлення; неології і неографії мови, методики викладання іноземних мов, міжкультурної комунікації та інших важливих питань;
  • виступи на наукових конференціях;
  • публікація наукових статей у фахових виданнях;
  • комплексний підхід до вирішення наукових проблем;
  • налагодження зв’язків з науковими організаціями системи НАН України;
  • використання сучасних інформаційних технологій при виконанні наукових досліджень;
  • надання науково-консультативної допомоги студентам I-VІ курсів при написанні наукових робіт для участі у англомовних наукових студентських конференціях і олімпіадах з фахових дисциплін;
  • залучення талановитої молоді до наукових досліджень;
  • вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

 Інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

У межах виконання наукової кафедральної теми “Антропоцентричні тенденції у перекладознавстві, міжкультурній комунікації та контрастивному дослідженні мов у контексті Болонського процесу” передбачено підготовку курсів для магістрів, методичних розробок та посібників для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах відповідно до загальноєвропейських рекомендацій.

Інноваційна діяльність

На факультеті лінгвістики працює дві наукові школи:

«Школа актуальних проблем філології» під керівництвом д.ф.н., проф. Іщенко Н.Г. Заснована у 2008 році.

Напрями наукової діяльності:

·         психолінгвістичні аспекти вивчення текстів різних жанрів;

·         історія перекладу;

·         соціолінгвістичні та прагматичні аспекти перекладу текстів різних жанрів;

·         особливості перекладу науково-технічної літератури з рідної мови на іноземну;

·         когнітивний та емоційно-прагматичний компоненти мовлення;

·         міжкультурна комунікація;

·         переклад та інтерпретація художнього тексту;

·         неологія і неографія англійської, німецької та французької мови;

·         соціолінгвістична варіативність сучасної англійської, німецької та французької мови;

·         просодична організація текстів малої форми;

·         дослідження теоретичних концепцій перекладознавства.

«Школа теорії та сучасних методик навчання іноземних мов» під керівництвом к.п.н., проф. Саєнко Н.С. Заснована у 2010 році.

Напрями наукової діяльності:

·         педагогіка та психологія вищої школи;

·         сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов;

·         методика викладання іноземних мов професійного спрямування.

У навчальному процесі застосовуються нові методики навчання, що підтвердили свою ефективність під час проведення поточного тестового контролю, модульних контрольних робіт, ректорського контролю, заліків та екзаменів. Це новітні методики формування іншомовної комунікативної компетенції читання, говоріння, письма та аудіювання, а також використання мультимедійних засобів навчання у формуванні іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Протягом останніх років було укладено угоди про співробітництво іншими вищими навчальними закладами України.

Участь студентів у науковій роботі кафедри

Викладачі факультету щороку беруть участь в організації Міжнародної студентської науково-практичної конференції  «INNOVATIONS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY», Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”, студентській науково-практичній конференції «Наша AlmaMater– НТУУ «КПІ».

Кафедри

Кожна кафедра факультету лінгвістики веде активну наукову роботу. детальніше ви можете дізнатись, відвідавши сайти кафедр:

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Кожна кафедра факультету лінгвістики веде активну наукову роботу. детальніше ви можете дізнатись, відвідавши сайти кафедр:

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3

Кафедра української мови літератури та культури

23.09.2019
Новина
Рейтинговий список вступників
Рейтинговий список студентів ФЛ ОС "Магістр" Рейтинговий список ФЛ ОС "Бакалавр"  
26.07.2019
Новина
Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання
Списки рекомендованих до зарахування з 01 вересня 2019 року на перший курс за державним замовлення на основі повної загальної середньої освіти — денна та заочна форми навчання можете переглянути за посиланням http://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/2019/07/SPISKI/BAK/RECOMEND/RDB_035_...
12.06.2019
Об'ява
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
Список розподілу додаткових балів студентів факультету лінгвістики
AdaptiveThemes