Skip to content

Дні відкритих дверей

Квітень 23, 2015 автор: admin

Факультет лінгвістики НТУУ "КПІ"
запрошує усіх бажаючих
відвідати Дні відкритих дверей
які відбудуться
25 квітня 2015 року та
23 травня 2015 року
з 10.00 до 12.00
у 7 корпусі НТУУ "КПІ" ауд.115
адреса: м.Києв, пр.Перемоги, 37, к.7

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»

Квітень 23, 2015 автор: admin

16 квітня 2015 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти».

Організаторами конференції виступили кафедра теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики на чолі з першим проректором НТУУ «КПІ», академіком НАН України, доктором технічних наук, професором Ю.І. Якименком, за підтримки Французького інституту в Україні при посольстві Франції в Україні та Ресурсного Центру для викладачів англійської мови при посольстві США в Україні.

Уже другий рік поспіль конференція об’єднує фахівців з проблем викладання іноземних мов професійної комунікації, лінгвістики і перекладознавства. У цьому році це науково-педагогічні працівники з 27 університетів України, а також науковці з Інституту східнослов’янської філології та Інституту Росії та Східної Європи Ягелонського університету (м. Краків, Польща), Гуманітарного факультету Краківського педагогічного університету імені Комісії Народної Освіти, Університету імені Сулеймана Демиреля (м. Алмати, Республіка Казахстан), викладачі курсу CELTA при Британській раді (м. Краків, Польща).

З вітальним словом до учасників конференції виступила співголова організаційного комітету, завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, доцент І.С. Полюк, яка у своєму виступі відзначила потужний науковий склад учасників конференції, серед яких 13 професорів, докторів філологічних і педагогічних наук, кандидати наук, докторанти, аспіранти та магістранти, що забезпечило високий рівень наукової дискусії.

На пленарному засіданні виступи провідних науковців у галузі лінгвістики, педагогіки й методики викладання іноземних мов висвітлили фундаментальні питання сучасної лінгвістики, перекладознавства та інноваційних технологій викладання іноземних мов у контексті професійної комунікації, а також окреслили перспективні напрями подальших наукових розвідок.

Доктор педагогічних наук, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України, професор С.М. Амеліна у своїй доповіді представила огляд навчальних програм зі спеціальності "переклад", за якими навчаються студенти провідних вузів світу (Німеччини, Великобританії, США), а також окреслила особливості перекладу термінів, уживаних у текстах аграрної тематики.

Прамовним професіоналізмам у діалектах Славії був присвячений виступ І.М. Нечитайло, доктора філологічних  наук, професора кафедри російської та української мов Київського національного лінгвістичного університету. У своєму виступі науковець яскраво продемонструвала відмінності у словарниково-словотвірних характеристиках праслов’янських діалектизмів на позначення знарядь праці, обґрунтовуючи специфіку форм пізнання світу носіями прадавніх діалектів.

У доповіді О.М. Ільченко, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України «Science Communication: More than Meets the Eye», присвяченій висвітленню лінгвостилістичних особливостей сучасного англо-американського наукового дискурсу, співдоповідач канд. філол. наук О.І. Шаля ознайомила присутніх з новітніми тенденціями, що мають місце на лексичному, граматичному і стилістичному рівнях наукового дискурсу, а також наголосила, що його вивчення є запорукою ефективного обміну науковою інформацією та всебічного розуміння сучасного інтелектуального середовища.

Глибокий і ґрунтовний аналіз мовленнєво-музичного твору, класифікації його структурних елементів та механізмів сугестивного впливу на слухача було зроблено в доповіді А.А. Калити, доктора філологічних наук, професора кафедри теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ», автора нової концепції енергетики мовлення.

Особливістю конференції цього року стало проведення на пленарному засіданні майстер-класу з метою демонстрації практичних досягнень науковців. Завданням майстер-класу, підготовленого авторами навчального посібника “Analytical Outlines” – кандидата педагогічних наук, доцента З.М. Корнєвою та аспіранткою кафедри ТППАМ Ю.В. Павловською, було розкрити специфіку індивідуалізації навчання англійської мови майбутніх аналітиків систем. У першій частині майстер-класу було обговорено теоретичні питання, пов’язані із індивідуалізацією навчального процесу, а саме передумови індивідуалізованого навчання, види та форми індивідуалізації. З.М. Корнєва ознайомила аудиторію з основними концепціями посібника “Analytical Outlines”, який призначено для навчання професійно орієнтованої англійської мови у парадигмі особистісно-орієнтованого навчання. У практичній частині майстер-класу Ю.В. Павловська представила зразки завдань із посібника, які наочно продемонстрували його переваги в безпосередній навчальній діяльності студентів. У жвавій формі учасники конференції мали можливість виконати вправи, спрямовані на різні навчальні стилі і рівні знань студентів, оцінити запропоновані колективні форми роботи, рольову гру тощо.

Учасники конференції мали можливість ознайомитися з експозицією методичної літератури за тематикою конференції, підготовленою співробітниками наукової бібліотеки ім. проф. Г.І.Денисенка (куратор виставки: М.О.Мірошніченко), а також, з виставкою новинок фахової літератури та підручників з англійської і французької мов офіційних дистриб'юторів іноземної літератури в Україні, компаній «Лінгвіст» та «Dinternal-books».

Іншим напрямом упровадження сучасних форм наукової дискусії стало проведення стендових доповідей, які дозволили авторам стендів схематично відобразити в графічній чи вербальній формах основні здобутки своїх наукових пошуків. Стендові доповіді представляли докторант Л.І. Тараненко та аспіранти В. Марченко, М. Колісник і О. Сокирська, а учасники конференції мали можливість  в невимушеній формі під час перерви ознайомитися зі змістом репрезентованих на стендах проектів та обговорити безпосередньо з авторами питання, що їх зацікавили.

Робота конференції продовжилася на чотирьох секціях:

1. Актуальні проблеми дискурсології та міжкультурної комунікації.

2. Функціонування мовних одиниць у професійних дискурсах.

3. Проблеми перекладу в контексті професійної комунікації.

4. Інноваційні технології навчання іноземної мови для професійних цілей.

Під час секційних засідань обговорювалося широке коло питань, присвячених, зокрема, обґрунтуванню робочої класифікації лінгвістичних ознак англійських фольклорних текстів малої форми (Л.І. Тараненко, кандидат філологічних наук, доцент, докторант НТУУ "КПІ"), засобам актуалізації у мові слоту Місце фреймової моделі концепту ТЕРОРИЗМ (А.Б. Семенчук, кандадат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет), проблемам навчання письмового перекладу (В.Д. Ігнатенко, Білоцерківський національний аграрний університет), ролі анімаційної діяльності у навчанні іноземних мов, на базі роботи сектору міжнародного солідаритету у Франції (Л.В. Школяр, аспірант НТУУ КПІ) та інші.

За підсумками проведеної конференції було винесено резолюцію, основні положення якої включають:

·                   відзначаючи високий рівень підготовки й проведення наукової конференції, якісний і кількісний склад її учасників, убачається доцільним щорічно проводити конференцію «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти»;

·                   упроваджувати різні форми співробітництва вітчизняних та закордонних фахівців з метою підвищення значущості дослідницької діяльності: міжнародних конференцій, он-лайн і заочних конференцій, дистанційних інтернет-проектів, на яких викладачі і дослідники різних університетів і вищих навчальних закладів України та інших країн світу мали б нагоду обговорювати міждисциплінарні проблеми викладання іноземних мов професійної комунікації, лінгвістики і перекладознавства;

·                   ураховуючи те, що тематика представлених доповідей  вирізняється широким діапазоном охоплення питань сучасних гуманітарних досліджень, пов’язаних з лінгвокультурним, когнітивно-дискурсивним, перекладознавчим і методичним аспектами, високим методологічним рівнем виконуваних досліджень та глибиною отриманих теоретичних і практичних висновків, підняти питання про створення редакційної колегії з підготовки доповідей учасників конференції до друку в колективній монографії.

О.М.Пархоменко

координатор конференції,

канд. філол. наук, доцент кафедри

теорії, практики та перекладу французької мови НТУУ «КПІ»

 

Стипендії на вивчення чеської мови

February 26, 2015 автор: admin

Міністерство освіти, молоді, фізичного виховання Чеської Республіки виділило 4 стипендії для українських студентів і викладачів ВНЗ з метою вивчення чеської мови у рамках Літньої школи слов’янських студій у Чеській Республіці. Літня школа передбачає курси чеської мови тривалістю близько місяця, для всіх рівнів знання мови (від початкового рівня і вище).При відборі  кандидатів перевага надаватиметься тим аплікантам, які вже вивчають чеську мову. Більш детальна інформація - завантажити

Запрошення на курси німецької мови

February 26, 2015 автор: admin

Баварський вузівський центр (Bayhost) 

запрошує студентів та молодих дослідників

на курси німецької мови усіх рівнів, зокрема для початківців

Більш детальна інформація тут

International Summer Campus

February 26, 2015 автор: admin

International Summer Campus -
From the 24th of June to the 17th of July 2015 in Le Mans - France
Детальна інформація - завантажити

Літні курси вивчення німецької мови

February 26, 2015 автор: admin

Технічний університет Ільменау
запрошує усіх бажаючих на літні курси вивчення німецької мови.
 
Якщо Вам 18 і більше років – не втрачайте можливість вивчити німецьку мову в оточенні носіїв мови. Для реєстрації Вам необхідно перейти за посиланням http://www.tu-ilmenau.de/en/international-courses/registration/
 
Кінцевий термін подачі документів – 1 липня 2015 року
 
Більш детальна інформація - завантажити

Всеукраїнська студентська олімпіада

February 13, 2015 автор: admin

У зв'язку з незапланованими змінами у графіку навчального процесу другого семестру 2014-2015 навчального року у вищих навчальних закладах України термін подачі заявок на участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади продовжено до 12 березня 2015 року.
 

Організаційний комітет 

Конференція «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика»

February 11, 2015 автор: admin

Шановні колеги!
29 квітня 2015р.
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
II Міжнародної наукової конференції
«Мультилінгвізм у сучасному суспільстві:
культура, освіта, політика»

Конференція присвячена проблемам мультилінгвізму в контексті сучасного суспільного розвитку.

Конференція "Викладання мови як іноземної. Світовий досвід"

February 10, 2015 автор: admin

Шановні колеги! 

27 травня 2015 р

Запрошуємо Вас
взяти участь у роботі
II науково-практичної конференції

"Викладання мови як іноземної. Світовий досвід"

Конференція присвячена методам викладання російської та української мов студентам-іноземцям.

Олімпіада 2016

Шановні викладачі та студенти!
Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади на базі  Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" з навчальної дисципліни  «Англійська мова» серед студентів вищих навчальних закладів України, де англійська мова не є спеціальністю, проходить в 2 тури:
 
-     перший тур (30.03-01.04.2016 р.): тестування на платформі Moodle з 
автоматичною перевіркою результатів робіт (дистанційна форма участі)
;
 
 
-     другий тур (11-13.04.2016 р.): написання есе та усне спілкування з членами журі на запропоновану тему (очна участь).
Інформаційний листок  завантажити тут
 
З повагою,
організаційний комітет Олімпіади.
 
 
Олімпіада 2015р.
 
Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови у 2015р.
 

 

I тур

II тур

I+II

I+II

I+II

 

бали

бали

бали

%

місце

Гур’янов Олександр Ігорович

194

190

384

96,00

1

Ринк Олександра Володимирівна

188

191

379

94,75

2

Літовка Михайло Олегович

194

182

376

94,00

2

Козак Наталія Романівна

186

186

372

93,00

3

Пухова Марина Олегівна

179,33

192

371,33

92,83

3

Коробій Вікторія Петрівна

187,33

180

367,33

91,83

3

Д'якова Марія Олексіївна

198

167

365

91,25

4

Ель-Хожайрі Максіміліан Хусейнович

166

194

360

90,00

5

Пуник Богдан Вікторович

183,33

176

359,33

89,83

6

Кац Михайло Романович

176

173

349

87,25

7

Тюрін Єгор Вячеславович

169,33

179

348,33

87,08

8

Країнський Олег Михайлович

182

163

345

86,25

9

Мартиненко Марія Петрівна

172

172

344

86,00

10

Ульянова  Марія Віталіївна

171,33

170

341,33

85,33

11

Федорук Марія Андріївна

164

176

340

85,00

12

Гукова Поліна Володимирівна

166

174

340

85,00

12

Огороднічук Микола Сергійович

162,67

174

336,67

84,17

13

Назаренко Олександр Олександрович

167,33

167

334,33

83,58

14

Федоркова Марина Артурівна

180

153

333

83,25

15

Старунова Альона Андріївна

183,33

147

330,33

82,58

16

Кізілова Марія Володимирівна

178

151

329

82,25

17

Гудзенко Ігор  Ярославович

174

152

326

81,50

18

Педич Анна Вячеславівна

174

151

325

81,25

19

Дроб'язко Микола Володимирович

192

129

321

80,25

20

Бейрак Дмитро Якович

170

150

320

80,00

21

Ампонса Аніта Аджоа

168

152

320

80,00

21

Гетьман Олена Вадимівна

167,33

148

315,33

78,83

22

Шаргородський Олексій Дмитрович

180

129

309

77,25

23

Куліковський Максим Дмитрович

166,67

142

308,67

77,17

24

Сворак Олександра Ярославівна

161,33

142

303,33

75,83

25

Алєєв Ярослав Модестович

162

141

303

75,75

26

Яровий Дмитро Юрійович

166,67

135

301,67

75,42

27

Мартинюк Христофор Ростиславович

176

125

301

75,25

28

Антипова Тетяна Максимівна

163,33

137

300,33

75,08

29

Гашенко Ігор Андрійович

162

133

295

73,75

30

Камінський Олександр Всеволодович

165,33

117

282,33

70,58

31

Ємець Анатолій Вадимович

162

106

268

67,00

32

Запрощуємо взяти участь в інтернет-олімпіаді
22.12.2017
Об'ява
Додаткові бали
Список розподілу додаткових балів ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ          
12.09.2017
Новина
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. Детальніше... 
8.09.2017
Новина
22 серпня 2017 року пішов з життя голова профкому співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського Віталій Іванович Молчанов.
22 серпня 2017 року пішов з життя голова профкому співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського Віталій Іванович Молчанов. Детальніше...
AdaptiveThemes