Skip to content

Category: АбітурієнтуRSS-матеріал

Шкала виставлення оцінок

  Шкала виставлення оцінок

      Шкала  оцінювання  є  рейтинговою,  тобто  заснованою  на  поопераційному(цікавий термін, чи має право на існування)  контролі,  та накопичувальною. Пакет документації з кожної дисципліни включає «Положення про РСО», в якому подаються критерії оцінювання та спосіб розрахунку рейтингу з дисципліни. Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять,   які  заплановані     в  робочих     навчальних     планах,    модульні    контрольні    роботи, індивідуальні   заняття     (ДКР   та   реферати). Оцінки   виставляються   за   шкалою   навчального закладу та переводяться у шкалу ECTS (згідно наказу МОН №48 від 23.01.04):

Значення рейтингу з кредитного модуля

Оцінка ECTS

Відсоток

Традиційна екзаменац. (диф.зал.) оцінка

Традиційна залікова оцінка

0,95 R≤ RD

A- Відміно

10

Відмінно

Зараховано

0,85 R≤ RD<0,95 R

B– Дуже добре

25

Добре

0,75 R≤ RD<0,85 R

C- Добре

30

0,65 R ≤ RD<0,75 R

D- Задовільно

25

Задовільно

0,6 R ≤ RD<0,65 R

E– Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD < 0,6 R

Fx– Незадовільно

 

Незадовільно

Незараховано

RD < 0,4 R (залік)

rc< 0,4 Rc

F– Незадовільно (потрібна додаткова робота)

 

Не допущено

Основні методи викладання

Основні методи викладання і навчання, що використовуються, і способи оцінювання  знань, умінь і навичок студентів.

       Навчальний     процес   на  факультеті    здійснюється    у  таких  організаційних    формах:

навчальні   заняття   (лекції   та   практичні   заняття), самостійна   робота   студентів, виконання індивідуальних  завдань,    перекладацька,   педагогічна  та  переддипломна  практики,       науково- дослідна  робота,   контрольні  заходи.  Основними  видами  навчальних  занять,  що  входять  до складу модулів є лекції, практичні, індивідуальні заняття, консультації.

       Лекційні та практичні заняття з дисциплін проводяться в контексті системного підходу до  формування     фахової   компетенції    філологів   та  перекладачів.   Навчання    здійснюється відповідно  до  загальнометодичних  та  загальнодидактичних  принципів.  Застосування  методів навчання визначається специфікою кожної з дисциплін навчального плану.

       Заняття з мови проводяться за комунікативною методикою, спрямованою на формування й  подальший  розвиток комунікативних  вмінь  та навичок  студентів, активізацію  словникового запасу,  розвиток    вмінь   та  навичок    письмової    та  усної   міжкультурної    комунікації    з представниками   іншомовних   соціумів.      На   заняттях   з   практики   перекладу   основна   увага приділяється  формуванню  й  подальшому  розвитку  вмінь  та  навичок  письмового  та  усного перекладів  текстів  різних  спеціальних  підмов.  На  практичних  заняттях  з  різних  дисциплін широко  використовується  також  кейс-метод  та  метод  проектів,        що  сприяють  розвитку   у студентів   вмінь   та  навичок   командної    роботи,   зокрема,   цілепокладання,    орагнізацї   та планування  робочого процесу в процесі виконання завдань.

       Інтегральність навчання виявляється, зокрема, у реалізації принципу взаємопов’язаного навчання  різних  видів  мовленнєвої  діяльності  на  заняттях  з  мови,  безпосереднього  зв’язку процесу навчання перекладу з іншими гуманітарними та технічними дисциплінами з огляду на специфіку  підготовки  перекладачів  у  технічному  ВНЗ,  інтеграції  сучасних  інформаційних  та мультимедійних технологій до навчального процесу.

       Індивідуальні  завдання   (реферати,  курсові  та  дипломні  роботи, магістерські,  дисертації тощо) виконуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.

       Самостійна    робота    студента    (СРС)  є  основним    засобом   оволодіння    навчальним матеріалом  у  час, вільний  від  обов'язкових навчальних занять. СРС  забезпечується  системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни і представлених  у  бібліотеках  кожної  випускової  кафедри: підручники, навчальні  та  методичні посібники, методичні вказівки, конспекти лекцій, практикуми, фахова та наукова монографічна та  періодична  література  тощо.    Крім   цього  ресурсами   Центру   інформаційних  технологій навчання    іноземних   мов   було   створено   електронну       бібліотеку,   доступну   студентам   та викладачам ФЛ. Фонд електронної бібліотеки постійно поновлюється новими ресурсами.

      На ФЛ застосовується рейтингова система оцінювання (РСО), яка базується на розподілі аудиторного     часу   на   певні   види    навчальної    діяльності,   поопераційному       контролі    та накопичуванні  балів  за  навчальну  діяльність  кожного  студента  протягом  вивчення  певної дисципліни (кредитного модуля).

      Положення  про  РСО        є  додатком  до  робочих  навчальних  програм  дисциплін  кафедр  і визначається   специфікою   розподілу   аудиторного   часу   на   певні   види   навчальних   занять, заплановані у робочих навчальних планах, модульні контрольні роботи , індивідуальні завдання тощо. Система контрольних заходів з кожного кредитного модуля є чітко визначеною, так само як і максимальні бали з кожного контрольного заходу.

      Протягом  року  здійснюється  поточний  контроль  у  формі  самостійних  робіт,             формою рубіжного  контролю  є  модульні/домашні  контрольні  роботи.  Семестрова  атестація  студентів проводиться  в  усній  та  письмовій  формі        (іспити  та  заліки). Умовою  атестації  є  значення поточного  рейтингу  студента  на  завершальному  етапі  підготовки.  За  ОКР   «Бакалавр»,  це   – успішне  завершення  перекладацької  практики, захист   2  курсових  робіт   (на   3  та   4  курсах),  за ОКР «Спеціаліст» – успішне завершення педагогічної та перекладацької практики, підготовка дипломної   роботи,     захист   дипломної   роботи,    за   ОКР    «Магістр»    - успішне   завершення переддипломної  та  педагогічної  практики,        науково-дослідної  роботи,      захист  магістерської дисертації.

Навчання на факультеті

              Основним завданням студента є навчання. Саме цьому вони присвячують переважну більшість свого часу. Викладачі факультету допомагають майбутнім перекладачам опанувати цікаву професію. До послуг студентів бібліотеки кафедр (кафедри теорії практики та перекладу англійської, німецької, французької мов та кафедри української мови, літератури та культури), комп’ютерні класи.

           Щоб навчання проходило плідно і цікаво, викладачі використовують мультимедійні технології, відео- та аудіоматеріали.

            На щорічних студентських конференціях студенти проводять апробацію своїх наукових досліджень, представляють доповіді-презентації англійською мовою. Такі заходи дають можливість додаткової практики з іноземної мови і поглиблення знань з технічних та гуманітарних дисциплін.

Друга освіта

На базі факультету лінгвістики можна здобути другу вищу освіту за спеціальністю 6.020303 "Філологія".
За три роки навчання ви маєте можливість отримати диплом бакалавра і стати перекладачем з англійської та німецької мови.


За детальною інформацією звертатися за телефоном 406-83-57 - Ірина Миколаївна, методист деканату ФЛ та в Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ "КПІ": 406-85-13

29.05.2018
Новина
Запрошуємо всіх на наше свято!
24.05.2018
Об'ява
Додаткові бали
Список розподілу додаткових балів ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ          
12.09.2017
Новина
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ З ПОВНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ АТЕСТАЦІЮ, ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ: http://nads.gov.ua/page/upovnovazheni-vyshchi-navchalni-zaklady Детальніше... 
AdaptiveThemes