uk

Наукова робота

Напрями наукової роботи

Наукова діяльність факультету є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, доцентів, професорів спрямованої на вивчення актуальних проблем лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Серед основних напрямків наукової роботи є такі:

§  дослідження теоретичних концепцій перекладознавства, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів мовлення; неології і неографії мови, методики викладання іноземних мов, міжкультурної комунікації та інших важливих питань;

§  виступи на наукових конференціях;

§  публікація наукових статей у фахових виданнях та у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science;

§  комплексний підхід до вирішення наукових проблем;

§  використання сучасних інформаційних технологій при виконанні наукових досліджень;

§  надання науково-консультативної допомоги студентам I-VІ курсів при написанні наукових робіт для участі у англомовних наукових студентських конференціях і олімпіадах з фахових дисциплін;

§  залучення талановитої молоді до наукових досліджень;

§  вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

Інноваційна діяльність

На факультеті лінгвістики працюють науково-педагогічні групи та школа:

Науково-педагогічна група

«Лінгвостилістичні дослідження тексту» (КТППАМ)

https://science.kpi.ua/naukovi-grupi/#fl
2006 року на факультеті створено наукову групу для вирішення актуальних проблем
філології під керівництвом доктора філологічних наук, професора Іщенко Ніни Григорівни в
межах тематики: «Теоретико-прикладні аспекти дослідження мовознавства». Нині керівником
групи є кандидат філологічних наук, професор Тараненко Лариса Іванівна.
Діяльність наукової групи – це цілісна система дослідницької роботи викладачів кафедри
теорії, практики та перекладу англійської мови та кафедри теорії, практики та перекладу
німецької мови. У межах названої теми порушуються питання семантики мовних одиниць та
проводяться дослідження прикладного характеру за такими напрямами:

 1. Мовні й мовленнєві засоби вираження національної ідентичності представників
  лінгвокультур, мову яких вивчають. В основі їх вивчення лежать засоби зі
  стилістичним, прагматичним і комунікативно-прагматичним навантаженням.
 2. Лінгвістичне вивчення тексту та дискурсу.
 3. Актуальні проблеми комунікативної лінгвістики.
 4. Актуальні проблеми лінгвостилістики тексту.
 5. Міждисциплінарні прикладні лінгвістичні дослідження.

Науково-педагогічна група

«Когнітивно-дискурсивний, соціолінгвістичний, лексико-семантичний та комунікативно-прагматичний виміри мовознавчих досліджень»

Керівник і засновником науково-педагогічної групи є Іваненко Світлана Мар’янівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Групу було створено на факультеті лінгвістики у 2016 р. з метою розширення тематики та горизонтів досліджень, підготовки наукових кадрів, видання нових наукових праць у галузі романо-германської філології. З кожним роком наукова школа поповнюється новими особистостями, здобутками, закладаючи міцне підґрунтя для подальшого розвитку університетської науки. До наукової групи належать переважно кандидати філологічних наук, доценти різних кафедр факультету лінгвістики, що пишуть докторські дисертації, однак активно залучаються й молоді викладачі та аспіранти факультету лінгвістики, що працюють над кандидатськими дисертаціями у рамках заявленої наукової теми.

Основними напрямами дослідження є:

v  Теоретичні концепції перекладознавства в галузі фахових мов.

v  Актуальні проблеми синтаксису в сучасній німецькій мові.

v  Прагмастилістичний аспект сучасних дискурсивних  досліджень.

Науково-педагогічна група

«Сучасна іншомовна освіта у вищій технічній школі»

Керівник науково-педагогічної групи – Корнєва Зоя Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Науково-педагогічна група була організована 1995 року, коли був заснований факультет лінгвістики, та об’єднує науковців зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки(галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка)». До наукової групи належать переважно доктори й кандидати педагогічних і психологічних наук, доценти різних кафедр факультету лінгвістики, активно залучаються й молоді викладачі та здобувачі факультету лінгвістики, що працюють над кандидатськими дисертаціями в межах заявленої наукової теми.

Актуальні напрями дослідження:

 1. Методика викладання іноземних мов у вищій технічній школі.
 2. Освіта дорослих.
 3. Психологічні особливості взаємодії студент–викладач.

Наукова школа

«Київська фонетична школа»

Керівником наукової школи є Калита Алла Андріївна – український фонетист і мовознавець, доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Київська фонетична школа, засновником якої є А.А.Калита, функціонує з 2003 р. по теперішній час. Київська фонетична школа створена професійними філологами-фонетистами, які під керівництвом професора Алли Андріївни Калити присвятили своє творче життя розширенню горизонту наукового знання в галузі мови й мовлення.

Вихідним моментом, покладеним в основу досліджень школи, слугує енергетична концепція, базована на новому теоретичному принципі збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення, сформульованому А.А.Калитою. Провідна ідея цього принципу полягала в тому, що емоційно-прагматичний потенціал будь-якого висловлення є незмінним і характеризується стохастичним перерозподілом його енергії між засобами різних рівнів мови і позалінгвальними засобами, що беруть участь у реалізації висловлення. При цьому підкреслювалося, що накопичення, зміна і перерозподіл емоційно-прагматичного потенціалу є специфічною формою функціонування психофізіологічної енергії у сфері духовного буття індивіда, природа якого відображає складний взаємозв’язок когнітивних процесів, що протікають у його психіці при породженні мислення під час мовлення і мисленнєвого проектування дій.

Енергетична концепція школи як логічний каркас нової міждисциплінарної концепції є основою подальшої розробки енергетичної теорії мовлення як певної системи поглядів, спрямованої на нетрадиційне для лінгвістики розуміння енергетичних закономірностей психофізіологічних процесів породження мислення під час мовлення і мисленнєвого проектування дій індивіда в їхньому безпосередньому зв’язку з когнітивними процесами, що протікають у психіці комунікантів.

Українська асоціація когнітивної лінгвістики та поетики:

Українську асоціацію когнітивної лінгвістики і поетики (УАКЛіП) було створено 2021 року за ініціативою проф. О. П. Воробйової та С. А. Жаботинської. Асоціація охоплює широке коло науковців (викладачів, докторантів, аспірантів та студентів) із різних куточків України та поза її межами, об’єднаних зацікавленням до сучасних когнітивних студій мови, тексту та різноманітних медіа, включаючи когнітивні перекладознавчі студії. Із вересня 2021 р. Асоціація працює на базі факультету лінгвістики НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Президент асоціації професор кафедри ТППАМ О. П. Воробйова.
За свій більш як десятирічний період діяльності УАКЛіП організувала три великі Міжнародні наукові конференції, безліч круглих столів і семінарів, провела три літні школи з академічного письма. Одним із акцентів у роботі асоціації є запрошення до читання лекцій провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-когнітологів та представників суміжних спеціальностей. Так, 2022 року гостьовими лекторами були проф. Майкл Берк (Американський коледж Утрехтського університету, Королівство Нідерланди) та колишній перекладач Секретаріату ООН, літературознавець, письменник і перекладач С. І. Ткаченко.
Детальніше про роботу Асоціації можна дізнатися з сайту УАКЛіП, зокрема з бюлетенів УАКЛіП, випуск яких планується поновити найближчим часом.

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність студентів (випускові кафедри):

Студенти факультету лінгвістики працюють у науково-дослідній сфері: пишуть курсові та кваліфікаційні роботи, презентують результати наукових розвідок на міжнародних і всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, відвідують відкриті лекції та семінари, присвячені актуальним питанням освіти й науки, беруть участь у творчих конкурсах й олімпіадах.
Під керівництвом досвідчених науково-педагогічних працівників факультету функціонують студентські гуртки «Лінгвістичні гендерні дослідження» (керівник канд. філол. наук, доц. Ткачик О. В.), «Grammatik der Deutschen Gegenwarts Sprache» (керівник канд. філол. наук, доц. Туришева О. О.). Крім того, студенти мають змогу долучатися до роботи Літньої школи перекладу, метою якої є посилення інтересу до професії перекладача та ознайомлення з останніми новинами в галузі.
Щорічно на кафедрах факультету лінгвістики проходять конкурси серед студентської молоді: конкурс перекладу короткої англійської, німецької та французької прози, конкурс перекладу фахових текстів, граматичний конкурс «IchsprecheDeutschgrammatischkorrekt».

ІНІЦІАТИВНІ ТЕМИ ФАКУЛЬТЕТУ ЛІНГВІСТИКИ

Ініціативна темаПочаток і закінчення темиДержавний реєстраційний номерКерівник
Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови
 Різножанровий англомовний дискурс: когнітивно-прагматичний, крос-культурний та інформаційно-технологічний аспекти01.2024 – 12.20260124U002094Тараненко Лариса Іванівна (д.філол.н., професор)
 Теоретико-прикладні аспекти дослідження мовознавства01.2024 – 12.20240124U002108Тараненко Лариса Іванівна (д.філол.н., професор)
 Теорія і практика навчання англійської мови професійного спрямування студентів інженерних спеціальностей01.2024 – 12.20260124U002126Корнєва Зоя Михайлівна (д.пед.н., професор)
Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови
 Поліпарадигмальний простір лінгвістики ХХІ століття (німецькомовний контекст)02.2022 -06.20270122U001107Котвицька Вікторія Анатоліївна (к. філол. н., доцент) Лазебна Олена Анатоліївна (к. філол. н., доцент) Туришева Оксана Олегівна (к. філол. н., доцент)
 Візії та місії сучасної міжкультурної комунікації у перекладацькому вимірі01.2024 -12.20260124U002120Баклан Ірина Миколаївна (к. філол. н., доцент)
Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
 Поліаспектність дослідження французької мови та методики її навчання01.2024 -12.20260124U002122Корнєва Зоя Михайлівна (д.пед.н., професор) Майєр Наталія Василівна (д.пед.н., професор)
Кафедра англійської мови технічного спрямування №1
 Стратегії забезпечення якості фахової та іншомовної підготовки майбутніх фахівців в політехнічному закладі вищої освіти07.2020 –  07.20270120U104866Павленко Ольга В’ячеславівна (к.пед.н., доцент)
Кафедра англійської мови технічного спрямування №2
 Методи та технології викладання англійської мови професійного спрямування у технічних університетах01.2023 – 01.20260123U100335Лавриш Юліана Едуардівна (д.пед.н., професор)
Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3
 Інклюзивні підходи у навчанні англійської мови для спеціальних цілей у політехнічному      закладі вищої освіти 05.2021 -05.20240121U111139Сімкова Ірина Олегівна (д.пед.н., професор) Тулякова Катерина Робертівна (к.пед.н., доцент)

Кафедри

Кожна кафедра факультету лінгвістики веде активну наукову роботу. детальніше ви можете дізнатись, відвідавши сайти кафедр:

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3

Кафедра української мови літератури та культури