uk

Наукова робота

Напрями наукової роботи

Наукова діяльність факультету є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, доцентів, професорів спрямованої на вивчення актуальних проблем лінгвістики, перекладознавства та методики викладання іноземних мов. Серед основних напрямків наукової роботи є такі:

§  дослідження теоретичних концепцій перекладознавства, когнітивних та емоційно-прагматичних компонентів мовлення; неології і неографії мови, методики викладання іноземних мов, міжкультурної комунікації та інших важливих питань;

§  виступи на наукових конференціях;

§  публікація наукових статей у фахових виданнях та у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science;

§  комплексний підхід до вирішення наукових проблем;

§  використання сучасних інформаційних технологій при виконанні наукових досліджень;

§  надання науково-консультативної допомоги студентам I-VІ курсів при написанні наукових робіт для участі у англомовних наукових студентських конференціях і олімпіадах з фахових дисциплін;

§  залучення талановитої молоді до наукових досліджень;

§  вступ до аспірантури та захист дисертаційних робіт.

Інноваційна діяльність

На факультеті лінгвістики працює три науково-педагогічні групи та школа:

Науково-педагогічна група

«Взаємодія системи мови та системи мовлення»

Керівник: Іщенко Ніна Григорівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, заслужений діяч освіти.

Роком заснування наукової школи є 2006, рік захисту першого аспіранта під керівництвом Іщенко Н. Г. у Київському національному лінгвістичному університеті, м. Київ. З початку роботи професора Іщенко Н. Г. на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «КПІ» коло питань, що розглядає  наукова група, розширено.

У 2008 році відкрито аспірантуру на факультеті лінгвістики за спеціальністю 10.02.04 − германські мови, яка і нині продовжує своє існування в межах підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія з 2016 року.

У 2015 році було відкрито докторантуру на факультеті лінгвістики за спеціальністю 10.02.04 − германські мови.

Діяльність наукової групи є цілісною системою дослідницької роботи викладачів кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови та кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови. У межах названої теми розкриваються питання семантики мовних одиниць та проводяться дослідження прикладного характеру за такими напрямами:

v  Мовні й мовленнєві засоби вираження національної ідентичності представників лінгвокультур, мову яких вивчають, орієнтовані не тільки на мовні засоби, а й мовленнєві зі стилістичним, прагматичним  і комунікативно-прагматичним навантаженням.

v  Лінгвістичне вивчення тексту та дискурсу.

v  Актуальні проблеми комунікативної лінгвістики.

v  Актуальні проблеми лінгвостилістики тексту.

v  Міждисциплінарні прикладні лінгвістичні дослідження.

Науково-педагогічна група

«Когнітивно-дискурсивний, соціолінгвістичний, лексико-семантичний та комунікативно-прагматичний виміри мовознавчих досліджень»

Керівник і засновником науково-педагогічної групи є Іваненко Світлана Мар’янівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови факультету лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Групу було створено на факультеті лінгвістики у 2016 р. з метою розширення тематики та горизонтів досліджень, підготовки наукових кадрів, видання нових наукових праць у галузі романо-германської філології. З кожним роком наукова школа поповнюється новими особистостями, здобутками, закладаючи міцне підґрунтя для подальшого розвитку університетської науки. До наукової групи належать переважно кандидати філологічних наук, доценти різних кафедр факультету лінгвістики, що пишуть докторські дисертації, однак активно залучаються й молоді викладачі та аспіранти факультету лінгвістики, що працюють над кандидатськими дисертаціями у рамках заявленої наукової теми.

Основними напрямами дослідження є:

v  Теоретичні концепції перекладознавства в галузі фахових мов.

v  Актуальні проблеми синтаксису в сучасній німецькій мові.

v  Прагмастилістичний аспект сучасних дискурсивних  досліджень.

Науково-педагогічна група

«Сучасна іншомовна освіта у вищій технічній школі»

Керівником науково-педагогічної групи є Саєнко Наталія Семенівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри англійської мови технічного спрямування №1 факультету лінгвістики Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Науково-педагогічна група «Сучасна іншомовна освіта у вищій технічній школі» працює під керівництвом професора Н.С. Саєнко з 1995 року, коли був заснований факультет лінгвістики. Науково-педагогічна група об’єднує науковців спеціальності 011 Науки про освіту. До наукової групи належать переважно доктори і кандидати педагогічних і психологічних наук, доценти різних кафедр факультету лінгвістики, активно залучаються й молоді викладачі та аспіранти і здобувачі факультету лінгвістики, що працюють над кандидатськими дисертаціями у рамках заявленої наукової теми.

Актуальними напрямами дослідження є:

v  Методика викладання іноземних мов у вищій технічній школі,

v  Освіта дорослих.

v  Психологічні особливості взаємодії студент-викладач.

Наукова школа

«Київська фонетична школа»

Керівником наукової школи є Калита Алла Андріївна – український фонетист і мовознавець, доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Київська фонетична школа, засновником якої є А.А.Калита, функціонує з 2003 р. по теперішній час. Київська фонетична школа створена професійними філологами-фонетистами, які під керівництвом професора Алли Андріївни Калити присвятили своє творче життя розширенню горизонту наукового знання в галузі мови й мовлення.

Вихідним моментом, покладеним в основу досліджень школи, слугує енергетична концепція, базована на новому теоретичному принципі збереження емоційно-прагматичного потенціалу висловлення, сформульованому А.А.Калитою. Провідна ідея цього принципу полягала в тому, що емоційно-прагматичний потенціал будь-якого висловлення є незмінним і характеризується стохастичним перерозподілом його енергії між засобами різних рівнів мови і позалінгвальними засобами, що беруть участь у реалізації висловлення. При цьому підкреслювалося, що накопичення, зміна і перерозподіл емоційно-прагматичного потенціалу є специфічною формою функціонування психофізіологічної енергії у сфері духовного буття індивіда, природа якого відображає складний взаємозв’язок когнітивних процесів, що протікають у його психіці при породженні мислення під час мовлення і мисленнєвого проектування дій.

Енергетична концепція школи як логічний каркас нової міждисциплінарної концепції є основою подальшої розробки енергетичної теорії мовлення як певної системи поглядів, спрямованої на нетрадиційне для лінгвістики розуміння енергетичних закономірностей психофізіологічних процесів породження мислення під час мовлення і мисленнєвого проектування дій індивіда в їхньому безпосередньому зв’язку з когнітивними процесами, що протікають у психіці комунікантів.

Ініціативні теми факультету лінгвістики:

1.      «Теоретико-прикладні аспекти дослідження мовознавства» (2019-2029 рр., держ. реєстр. номер УкрІНТЕІ 0119U102047).

2.      «Дослідження ефективних шляхів навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування та перекладу в аспекті євроінтеграції» (2015-2020 рр. держ. реєстр. номер УкрІНТЕІ 0115U002007).

           3.      «Розробка електронної системи тестування абітурієнтів НТУУ «КПІ» з англійської мови» (2015-2019 pp. – завершена, держ. реєстр. номер УкрІНТЕІ 0115U002006).

Кафедри

Кожна кафедра факультету лінгвістики веде активну наукову роботу. детальніше ви можете дізнатись, відвідавши сайти кафедр:

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1

Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3

Кафедра української мови літератури та культури