uk

Про факультет

Загальна інформація про факультет

Факультет лінгвістики було засновано у Національному технічному університеті України “КПІ” у 1995 році.

    Специфіка діяльності факультету лінгвістики полягає у якісній підготовці перекладачів,здатних забезпечувати процес міжкультурної комунікації у сфері        професійного та ділового спілкування спеціалістів різних галузей,  виконувати письмові та усні переклади з різних тематик на високому рівні. Випускники факультету також мають право викладання у вищих навчальних закладах, виконання науково-дослідницької та адміністративної роботи у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та наукових закладах.

Декан факультету лінгвістики –  доктор педагогічних наук, професор кафедри ТППАМ Корнєва Зоя Михайлівна. 

Під час навчання студенти набувають знання з фундаментальних та професійних дисциплін, а також навичок вільного спілкування та перекладу двома обов’язковими іноземними мовами. Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці, яка адаптована до вимог майбутньої професійної діяльності. Факультет готує висококвалiфiкованих перекладачів з іноземних мов (англійської, німецької або французької) рідною мовою i навпаки.

                                                                                                                                                                                                                    Декан факультету лінгвістики – Корнєва З.М.

Коротке резюме

2001 року закінчила з відзнакою факультет лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Переклад» та отримала кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов (диплом КВ №17304738 від 01.08.2001р.).

Кандидат педагогічних наук з 2006 року. Дисертацію «Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення» захищено „05” жовтня 2006 року у спеціалізованій ученій раді Д 26.054.01  Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти й науки України. Отримано диплом кандидата наук ДК № 038858 від 18 січня 2007 р.

Доктор педагогічних наук з 2018 року. Дисертацію на тему «Система професійно орієнтованого англомовного навчання студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах» захищено „10” жовтня 2018 року у спеціалізованій ученій раді Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету. Отримано диплом доктора наук ДД № 000021 від 18 грудня 2018 р. 

Вчене звання доцента кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови присвоєно у 2008 році. Отримано атестат доцента 12 ДЦ № 019003 від 18 квітня 2008 р.

Призначена на посаду професора кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови з „01” липня 2019 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 19 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти:

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (до 23.11.2016 р. – НТУУ «КПІ»):

  • 01.08.2001 – 12.11.2001 – асистент кафедри менеджменту;
  • 15.05.2005 – 20.11.2006 – старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
  • 21.11.2006 – 30.06.2019 – доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови;
  • з 01.07.2019 – до цього часу – професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської.

Контакти: +38 044 406 81 01, Kornieva.Zoia@lll.kpi.ua

Дисципліни, які викладає: практичний курс англійської мови, практика перекладу англійської мови, переклад та редагування комерційних документів, методика викладання іноземних мов.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів Корнєвої З. М. пов’язане з методикою викладання англійської мови для спеціальних цілей у закладах вищої освіти, сучасними тенденціями англійської лексикології та лексикографії, перекладу. Корнєва З. М. – автор понад 140 наукових праць, опублікованих як в Україні, так і за кордоном, серед яких чотири монографії, два підручники та п’ять навчальних посібників з грифом МОН України та Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Виступала із доповідями на понад 90 наукових конференціях, зокрема, в Австрії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Угорщині. Бере активну участь у роботі таких міжнародних асоціацій викладачів іноземних мов, як BESIG, TESOL, SLE, Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання. З.М. Корнєва керує науковою роботою пошукачів та магістрів кафедри.

Підготувала трьох кандидатів педагогічних наук :

  • Баклаженко Юлія Вікторівна, тема дисертації «Методика індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, дата захисту 27 травня 2015 р, спеціалізована вчена рада Д 26.054.01 у Київському національному лінгвістичному університеті (диплом ДК № 038695 від 29 вересня 2016 р.).
  • Ващило Ольга Валеріївна, тема дисертації «Методика навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, дата захисту 26 червня 2020 р, спеціалізована вчена рада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  • Дзіман Ганна Михайлівна, тема дисертації «Формування у майбутніх військових фахівців з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови, дата захисту 26 червня 2020 р, спеціалізована вчена рада К 26.001.49 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Міжнародне співробітництво:

Пройшла стажування у Великобританії (Teachers’ Training Course at BLS English School, Bury St Edmunds, Suffolk, UK); курс підвищення кваліфікації із контент-навчання, організований Державним департаментом США; у Всеукраїнській асоціації з мовного тестування і оцінювання, а також брала участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входить до ЄС (Німеччина, Іспанія, Польща, Литва).

Методична робота:

До основних методичних досягнень належить створення трьох навчальних посібників з грифон МОН України із викладання англійської мови професійного спрямування студентам немовних спеціальностей, зокрема:

Printing and Publishing Matters (Поліграфічні справи), 2012 р. (у співавторстві із О.І. Крат);

Professional Basics (Речі першої професійної необхідності), 2014 р. (у співавторстві із О.Б. Тарнопольським)

Analytical Outlines (Основи системної аналітики) 2015 р. (у співавторстві із Ю.В. Павловською).

Студенти  одночасно можуть отримати другу спецiальнiсть – викладача іноземних мов вищих навчальних закладів.

До складу факультету лінгвістики  входять:

три випускові кафедри: 

кафедра теорії практики та перекладу англійської мови;

кафедра теорії практики та перекладу німецької мови;

кафедра теорії практики та перекладу французької мови;

чотири спеціальних кафедри та їх викладачі (більш детальну інформацію про яких можна знайти на сайтах кафедр)які забезпечують навчальний процес студентів університету ( викладання дисціплін “Англійська мова”, “Англійська мова професійного спілкування”, “Англійська мова для магістрів”, “Англійська мова для науковців”, “Українська мова за професійним спрямуванням” тощо) та лінгвістів зокрема (мовознавчі, літературознавчі та культурознавчі дисципліни):

кафедра англійської мови технічного спрямування №1 – забезпечує технічні факультети та інститути: ІЕЕ, ТЕФ, ФЕЛ, ФЕА, ХТФ;

кафедра англійської мови технічного спрямування №2 – забезпечує такі факультети та інститути: ЗФ, ВІТІ, ІТС, ІФФ, ІХФ, ММІ, ПБФ, ФАКС, ФМФ, ФТІ, СЗЗ;

кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 – забезпечує такі факультети та інститути: ВПІ, ІПСА, РТФ, ФІОТ, ФБМІ, ФБТ, ФММ, ФПМ, ФСП;

кафедра української мови, літератури та культури – забезпечує усі факультети та інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського

Факультет лінгвістики КПІ ім. Ігоря Сікорського – дуже молодий у віковій історії, але ми були першими у започаткуванні підготовки перекладачів фахових мов. Це сталося завдяки міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка охоплює співпрацю з університетами багатьох країн Європи, Північної та Південної Америки та Азії. 

Студенти нашого факультету навчаються за кордоном в рамках програми EUROEAST в університетах партнерах.

Вагомий внесок у підготовку високоосвідчених майбутніх спеціалістів на факультеті здійснили та продовжують працювати з нами лектори DAAD Клаудіа та Уве Дате, Хеннінг Зееманн, Анді Хойсінгер, Ларс Лекнер, Аня Зіберт, Аня Ланге та інші.

Студенти, які вивчають на факультеті лінгвістики французьку мову як основну (або як другу) іноземну, по закінченню 4 курсу (бакалаврат) мають змогу стати учасниками програми «Подвійний диплом», затвердженої «Угодою про співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та L’UNIVERSITE DU MAINE – LE MANS (Франція)». 

На кожній випусковій кафедрі факультету лінгвістики є бібліотека,  вкомплектована навчально-методичною літературою, фаховими  періодичними виданнями та художньою літературою іноземними мовами. Також на факультеті існує мультимедійна бібліотека (фільми, аудіозаписи, книги, презентації). Функціонує кабінет дипломного проектування, забезпечений відповідною науково-методичною літературою, інформаційним та сучасним обладнанням.

На факультеті працює Центр інформаційних технологій навчання іноземних мов, завдяки якому наші студенти мають можливість навчатися за новітніми навчальними технологіями.

Більш детальну інформацію про навчання та викладачів факультету, про переваги, працевлаштування випускників,  тощо можна отримати на сайтах кафедр: 

кафедра теорії практики та перекладу англійської мови- http://ktppam.kpi.ua

кафедра теорії практики та перекладу німецької мови – http://ktppnm.kpi.ua

кафедра теорії практики та перекладу французької мови – http://ktppfm.kpi.ua

Умови для навчання на факультеті 

     Факультет забезпечено навчальними площами, санітарно-технічний та пожежно-технічний стан яких відповідає встановленим вимогам, номам і правилам;  обладнанням, комп’ютерною та оргтехнікою у відповідності до вимог навчального процесу.

Для оптимізації навчального процесу використовуються такі         технічні засоби, як телевізори,  відеомагнітофони,   відеоплейери,    DVD-плейери,    відеодвійки,  аудіомагнітофони,музичні  центри,   комплекти  супутникового  телебачення,     проектори  з  екраном.   Оновлення матеріальної бази здійснюється згідно з поточними та перспективними планами розвитку факультету.

       У   навчальному    процесі   використовуються      комп’ютерно-інформаційні      технології. Комп’ютери  кафедр  факультету  об’єднані  в  локальну  інформаційну  мережу,  підключені  до мережі КПІ ім. Ігоря Сікорськогота InterNet, що забезпечує      можливість швидкого пошуку та оперативного отримання необхідної  інформації, спілкування  та обміну     досвідом  з закордонноми  колегами, своєчасного інформування студентів та викладачів про поточні події та заходи факультету.